fbpx

Aandeelhoudersstrategie Delta

//Aandeelhoudersstrategie Delta

Aandeelhoudersstrategie Delta

Delta moet voortvarend aan de slag met nieuwe aandeelhoudersstrategie……

 

Bijdrage n.a.v.  statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie Delta N.V. door Kees Bierens d.d. 1-11-2013 

 

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders, 

Over de voorliggende “Aandeelhoudersstrategie Delta” is al het nodige gesproken en geschreven en soms ook op uiteenlopende wijze. De weg er naar toe was niet altijd even voor de hand liggend en zonder hobbels, maar het eindresultaat mag er in de ogen van de VVD zijn. De voorgestelde aandeelhoudersstrategie is een prima vertaling en uitwerking van het initiatiefvoorstel van statenleden van CU, SGP, PvdA, SP en VVD (wat een unieke combinatie !) dat zeer grote steun in deze Staten verwierf op 25 januari van dit jaar. En, mevrouw De Milliano als reactie op uw inbreng, ik blijf het jammer vinden dat het CDA toen als enige tégen stemde. 

 

De Klankbordgroep gevormd door vertegenwoordigers van aandeelhouders van gemeenten en provincie heeft in goede samenwerking met Delta en op uitstekende wijze ondersteund vanuit de provinciale organisatie en door de externe adviseur, haar werk op goede wijze kunnen verrichten, hetgeen heeft geresulteerd in een rapportage die de basis voor het onderliggende voorstel aandeelhoudersstrategie Delta heeft gevormd. Waardering is er zeker ook voor de wijze waarop gedeputeerde Van Beveren invulling aan de klankbordgroep heeft gegeven en die heeft geleid.

 

Tot zover het voortraject dat tot veel inzichten en bewustwording bij aandeelhouders-vertegenwoordigers en ook bij mij heeft geleid. 

Voorzitter, een aandeelhoudersstrategie vaststellen is één, maar nu komt het aan op het vervolg: wat ermee gedaan wordt ! De aandeelhouders hebben een duidelijk kader geschetst waarmee directie en Raad van Commissarissen van Delta met grote voortvarendheid aan de slag zouden moeten gaan. 

 

Duurzame Zeeuwse (hoogwaardige) werkgelegenheid, risicobeperking en aandeelhouders-waarde/rendement op lange termijn en niet te vergeten het waarborgen van de wettelijk gedefinieerde publieke belangen van Waterbedrijf Evides, Delta NetWerkBedrijf en de Kerncentrale, vormen de geconcretiseerde aandeelhoudersbelangen in het onderliggende voorstel, dat tevens inzet op een actief aandeelhouderschap vanwege het grote financiële belang i.v.m. dividend (voor provincie en gemeenten) en risico’s.

 

Op basis van deze belangen is naar de mening van de VVD een voortvarend onderzoek naar de scenario’s van met name verkoop van commerciële activiteiten en fusie geboden. 

 

Er ligt al het nodige voorwerk op de plank en de VVD-fractie dringt er dan ook op aan, op korte termijn en los van de definitieve uitkomst in het splitsingsdossier, dát onderzoek en die verkenningen nu verder zónder omwegen gestalte te geven.

 

De VVD maakt zich namelijk grote zorgen en die hebben o.a. te maken met de huidige omstandigheden op de energiemarkt waar uitzicht op verbetering nog lang op zich kan laten wachten én de onderlinge verbondenheid van de Delta-onderdelen. Daar komt ook nog bij de verwachte sluiting van de kolencentrale en tot overmaat van ramp is ook de Kerncentrale onverwacht enige tijd buiten gebruik, met alle financiële consequenties van dien. Dit bevestigt de risico’s die gepaard gaan met commerciële activiteiten. 

 

Wat de ombouw van de kolencentrale tot biomassacentrale betreft, kiest de VVD voor een andere opstelling dan het CDA. De VVD is van mening dat het beter is de focus nu te richten op compensatie van de nadelige effecten van het Energie-akkoord voor Zeeland, dan het nog blijven inzetten op het ombouwen van de kolencentrale tegen hoge kosten en forse jaarlijkse rijksbijdragen die in totaal op meer dan een miljard euro uitkomen. Dat geld kan dan beter op andere wijze voor Zeeland en Zeeuwse werkgelegenheid worden besteed.

 

In dit verband heb ik nog een vraag aan de gedeputeerde wat het standpunt van het college hierin is, want ik heb recent moeten constateren dat het college niet met één mond spreekt in dit dossier en dat is niet goed. 

 

De VVD-fractie heeft ook goed kennis genomen van het halfjaarbericht van Delta en de passage in de Najaarsnota van de provincie over het “aframen” van het jaarlijkse deltadividend en wat er tussen de regels door nog meer staat. En vooral ook dit laatste baart ons zorgen….….

 

Zij is dan ook van mening dat het tijd is om spijkers met koppen te gaan slaan, want zachte heelmeesters zouden ook in dit dossier weleens stinkende wonden kunnen maken. 

 

Gedeputeerde Van Beveren krijgt als aandeelhoudersvertegenwoordiger van de provincie dan ook alle steun van de VVD-fractie om in enigerlei vorm de continuïteit van Delta of onderdelen ervan te waarborgen en de risico’s te beperken, juist ook met het oog op de grote belangen van duurzame en ook hoogwaardige Zeeuwse werkgelegenheid en die van de wettelijk gereguleerde activiteiten van het netwerkbedrijf en het Evides-onderdeel die op geen enkele wijze in gevaar zouden mogen komen !

 

Daarbij merk ik op dat wat de VVD-fractie betreft het voorgestelde uitstel van de verhanging van Evides geenszins afstel betekent. Wij zien de logica om Evides onderdeel te laten zijn van een totaaloplossing, maar zien hierin tevens aanleiding om aan te dringen op grote voortvarendheid om die totaaloplossing te bereiken.

 

Op de weg er naar toe is naast die grote voortvarendheid ook nauwe betrokkenheid van de aandeelhouders en het gezamenlijk optrekken met de onderneming in de ogen van de VVD noodzakelijk, net als tussentijdse terugkoppeling naar Provinciale Staten over de voortgang van het onderzoek en de voorgenomen beslissingen. 

 

Vraag: Hoe gaat de gedeputeerde de aandeelhouderscommissie en de terugkoppeling vormgeven en hoe is de betrokkenheid hierbij van de directie en de Raad van Commissarissen van de onderneming, teneinde eventuele verdeeldheid aan het einde van de rit te voorkomen ?

 

Tenslotte. 

Het is al langer geen geheim meer dat de VVD voorstander is van actief aandeelhouderschap bij de deelnemingen van de provincie. Dat zal straks ook nog wel blijken bij mijn inbreng op het voorstel over de Westerscheldetunnel.

 

In het Deltadossier heeft het actieve aandeelhouderschap in onze ogen nu op goede wijze vorm gekregen. 

 

De VVD-fractie is van mening dat het goed zou zijn als dat ook wordt gerealiseerd bij een andere belangrijke deelneming van de provincie, namelijk de N.V. Zeeland Seaport (ZSP). Ik kondig in dit verband alvast een verzoek aan Gedeputeerde Staten aan om volgend jaar in goed overleg met de andere aandeelhouders en de onderneming, met een aandeelhouders-strategie nieuwe stijl voor ZSP naar deze Staten te komen. Bij de behandeling van de najaarsnota zal ik hierop terugkomen. 

 

C.W. (Kees) Bierens 

Namens de VVD-fractie

 

 

 

 

Door |2017-03-02T14:41:34+00:0001-11-2013|

About the Author: