fbpx

Duurzaamheid en innovatie van groot belang, maar ook betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

//Duurzaamheid en innovatie van groot belang, maar ook betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Duurzaamheid en innovatie van groot belang, maar ook betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Bijdrage van Hans van Geesbergen  n.a.v. statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer d.d. 4-11-2016

Mijnheer de voorzitter. Het fiets-voetveer is een politieke ereschuld die wij op ons hebben genomen bij het besluit over de Westerscheldetunnel. Deze ereschuld wordt ook ingelost, want er komt een fiets-voetveer”.

Deze woorden sprak ik als vitale begin vijftiger uit tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 7 februari 2003. Het onderwerp was de tariefstelling van het fiets-voetveer voor Zeeuwse jongeren onder de 18 jaar. Het aanvangstarief was vastgesteld op basis van 1e klas OV. Uiteindelijk is dat overbrugd naar het 2e klas tarief. Er werd bij die gelegenheid ook een motie van de VVD om HBO en MBO leerlingen voor wat betreft de OV jaarkaart gelijk te behandelen, met algemene stemmen aanvaard. Het heeft een paar jaartjes geduurd, maar binnenkort wordt die VVD motie uitgevoerd. Collega Goos Roeland is de enige overgebleven getuige van deze bewuste Statenvergadering. Tot zover dit stukje geschiedenis in aanloop naar mijn bijdrage.

 

Voorzitter, als inmiddels krasse 65 plusser sta ik nog steeds vierkant achter het destijds genomen besluit: het exploiteren of doen exploiteren van een fiets-voetveer. Daarmee heb ik tevens gezegd dat de VVD fractie absoluut niets voelt voor een variant voor een nieuw schip waarmee tevens personenauto’s kunnen worden vervoerd. In de commissie Economie ben ik hier duidelijk over geweest en ik wil daar verder geen spreektijd aan wijden. Waar ik ook duidelijkheid over wil geven is dat wij instemmen met het voorstel van GS om van scenario 2b een businesscase te maken. Uiteraard vinden wij duurzaamheid en innovatie van groot belang, maar ook betaalbaarheid en betrouwbaarheid. GS stellen verder voor om het tweede schip minder intensief in te zetten, scenario 1b. Natuurlijk is dat niet leuk voor een aantal passagiers, maar het toepassen van het principe van vraagafhankelijk openbaar vervoer leidt tot dit noodzakelijk besluit. Wij stemmen hiermee in.

 

Voorzitter, er is nogal wat veranderd sinds 2004 toen we met de fast ferry begonnen. De bomen groeiden bij wijze van spreken tot in de hemel. Varen tot windkracht 9? Doen we. 850.000 overtochten per jaar. Doen we. Het kon allemaal met twee schepen, de bekende SWAHT’s, en 7 ploegen. We waren volledig gericht op het personenvervoer van scholieren en forensen en wilden het verschil met de situatie t.o.v. de veerdiensten voor fietsers en voetgangers zo klein mogelijk houden. De Westerscheldetunnel had destijds niet zoveel fans als heden ten dage en met een goed functionerend fietsvoetveer zou dat wel goed komen.

 

Maar de tijden veranderen. We zijn 12 jaar verder en we hebben veel ervaring opgedaan. De bomen groeien niet meer tot in de hemel, we weten dat 61,5 % van de overtochten een toeristisch karakter heeft en ook weten we dat een ruim aanbod niet altijd leidt tot meer passagiers. Dezelfde ervaring deden we op met de bus concessie. En wat we ook weten is wat die strenge eisen van 12 jaar geleden ons kosten. Want de keuze voor de SWAHT vloeide voort uit windkracht 9. Niet voor niets filosoferen we nu over een ander schip.

 

Voorzitter, GS lijken te berusten in een aantal overtochten van 650.000 passagiers per jaar. De VVD is van mening dat de mogelijkheden om dit aantal te verhogen nog niet zijn uitgeput. In de toeristische markt zit nog veel potentie. Maar om die aan te boren zal een stevig promotie- en marketingbeleid nodig zijn. Wij hebben in Zeeland voor de uitvoering een goed ontwikkeld toeristisch bedrijfsleven en diverse toeristische organisaties. Laten zij de uitdaging aangaan. De beide oevers van de Fast Ferry kunnen aantrekkelijker worden gemaakt. In de sfeer van arrangementen (combinatie van meer producten) kan de ferry een belangrijke rol spelen en laten we eerlijk zijn, de overtocht is voor wie dat niet dagelijks doet op zich al een beleving. Je bevind je midden in een drukke scheepvaartroute. Je kunt de grote reuzen bijna aanraken en voor een prijs die alleszins redelijk is. Zeker al we die vergelijken met gewone rondvaarten en rondritten. Ik heb het voorbeeld al genoemd. In Zierikzee betaal je 5 euro per persoon voor een rondrit met paard en wagen. Je kunt voor 4,10 euro met de ferry mee, met je fiets en voor 7,40 ga je heen en terug. Daarom voorzitter is de VVD fractie van mening dat GS continue oog moeten hebben voor een goede verhouding tussen product en prijs. Gezien de te kort schietende kostendekkingsgraad, is het vragen van een reëel tarief geen overdreven maatregel. In het statenvoorstel relativeren GS de uitkomsten van het reizigersonderzoek en zij zijn van mening dat deze met een zekere voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Dat doet de VVD ook en daarom ziet de VVD ruimte voor een prijsaanpassing zonder dat dit negatieve gevolgen hoeft te hebben voor het gebruik van deze voorziening. Wij vragen GS daarom hierop alert te blijven en te zijner tijd voorstellen te doen die in alle redelijkheid kunnen worden gedaan.

 

Voorzitter, de VVD fractie acht deze onderwerpen van dermate groot belang, dat hij het ontwerpbesluit via een amendement wil aanvullen met deze twee thema’s. Als we hiertoe besluiten, dan blijven deze onderwerpen meegaan als we over de toekomst van het fietsvoetveer spreken en besluiten nemen. Echter, het thema promotie en marketing hoeft niet te wachten op een businesscase. Daarmee kunnen we direct van start. Onze vraag is dan ook hoe het college hiertegenover staat.

 

Bijdrage Hans van Geesbergen, 4 november 2016

Door |2017-03-02T14:41:23+00:0004-11-2016|

About the Author: