fbpx

Betere opties voor de nieuwe 380 kV-verbinding

//Betere opties voor de nieuwe 380 kV-verbinding

Betere opties voor de nieuwe 380 kV-verbinding

Bijdrage van René Ruissen n.a.v. statenvoorstel Rijks inpassingsplan Z-W 380 kV-west

Mijnheer de Voorzitter,

 

Het college van GS heeft de zienswijze die we nu bespreken in april jongstleden al ingediend bij de minister van Economische Zaken.  Aan ons als Staten wordt gevraagd met de zienswijze in te stemmen en te bekrachtigen. Wat de VVD-fractie betreft doen de Staten dat.

 

Het door de minister ter inzage gelegde ontwerp-Rijks inpassingsplan  voor de nieuwe 380 KV-verbinding kon niet op waardering rekenen van de Zeeuwen. We hebben er uitvoerig met elkaar over gesproken. We waren niet overtuigd van nut en noodzaak  van de aanleg van de verbinding en vroegen ons af of er geen betere alternatieven bestonden voor het tracé dat voorgesteld werd.

 

Betrokken gemeenten en provincie lieten een onafhankelijk onderzoek doen. Daaruit kon geconcludeerd worden dat nut en noodzaak bestaan. En het bleek dat er betere alternatieven voor het tracé voor handen zijn. Dat is verwoord en onderbouwd in de zienswijze. Mijn fractie vindt dat dit goed en overtuigend is gebeurd. Wij zien geen reden de conclusies van het onderzoek in twijfel te trekken. Prima dus dat de zienswijze is ingediend. We hopen dat de minister er een goed oor voor heeft en een ander tracé uit de bus komt dan aanvankelijk door hem is gekozen.

 

Intussen, nog maar heel recent, is er een nieuw element, naar voren gebracht. De leveringszekerheid in Zeeuws Vlaanderen. Die zou te wensen over laten. In alle gesprekken die we in dit huis voerden is dit element bij mijn weten niet in het geding geweest. Noch trouwens voor  andere Zeeuwse regio’s dan Walcheren en Zuid-Beveland.  Is er aanleiding om ons daar opeens toch zorgen over te maken? Is er inderdaad iets belangrijks over het hoofd gezien tot nu toe? Kan het college daar iets over zeggen? Is het raadzaam daar aanvullend onderzoek naar te laten doen?

 

In elk geval is de VVD-fractie er niet voor nu te gaan wachten op uitkomsten van nader onderzoek, als dat al gedaan zou worden. Als er aanvullende verbindingen nodig zouden zijn, zien we die het liefst als aanvullend op waar het in de voorliggende zienswijze over gaat.

 

Ten slotte voorzitter een laatste woord over  het statenvoorstel Rijks inpassingsplan 380kV-west. Daar kan ik kort over zijn, de VVD-fractie kan hier mee instemmen.

 

Voorzitter, dank u wel.

 

Namens de VVD-fractie
René Ruissen

03-06-2016

 

Door |2017-03-02T14:41:24+00:0007-07-2016|

About the Author: