De VVD steunt vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed

//De VVD steunt vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed

De VVD steunt vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed

Bijdrage van Jolanda Boerjan n.a.v. agendapunt Statenvoorstel Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020

 

Voorzitter,

 

Al eerder, tijdens de vergadering van de Commissie Economie hebben wij, de VVD, aangegeven dat we ons kunnen vinden in de vertrekpunten van het toekomstig cultuurbeleid. Cultuur heeft naast waarde in zichzelf, ook het vermogen om een bijdrage te leveren aan het vestigingsklimaat, aan economische bestedingen, aan toerisme en aan leefbaarheid. Deze vertrekpunten komen overeen met ons coalitieakkoord.

 

Gedeputeerde Staten vragen ons, statenleden, om onze voorkeur uit te spreken over vier onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over vrijwilligers, het tweede over stedelijke aantrekkelijkheid, het derde over ondersteuning bij het verwerven van middelen en tot slot het onderwerp media. Normaal gesproken zou ik netjes bij het eerste onderwerp beginnen, maar juist op dit onderwerp, vrijwilligers, wil de VVD afwijken van het voorstel van Gedeputeerde Staten. Dit onderwerp zal nu dus de rij sluiten.

 

Op pagina 11/12 worden de opties verwoord omtrent stedelijke aantrekkelijkheid als motor. De VVD kiest voor optie 2, dus voor de Z4 (de 4 grote steden in Zeeland, namelijk Terneuzen, Goes, Vlissingen, Middelburg) èn de overige gemeenten. Als VVD zijn wij voor stedelijke samenhang en concentratie, maar dat betekent niet dat het ten koste mag gaan van onze meer landelijke gebieden.

 

Op dezelfde pagina, 12, worden de opties benoemd omtrent het beleid aangaande de ondersteuning bij het verwerven van middelen. Wij gaan daarbij voor optie 1, namelijk dat de provincie een actieve opstelling inneemt bij (het vinden van) middelen in welke vorm dan ook; fondsenwerving, crowdfunding, sponsoring… Daarnaast gaan wij ervan uit dat, waar mogelijk, ook een beroep wordt gedaan op Rijks- en Europese middelen.

 

Op pagina 18 kan een keuze worden gemaakt aangaande de media. Hierbij kiezen wij voor optie 2, namelijk onze inspanningen in de komende periode voortzetten om te komen tot een breed Zeeuws mediaplatform.

 

Dan wil ik nu graag even terug naar de eerste keuzemogelijkheid, namelijk over het onderwerp vrijwilligers. De VVD kiest daarbij voor optie 1. Dit heeft niet de voorkeur van Gedeputeerde Staten, maar de VVD vindt dat de vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed erkenning en ondersteuning verdienen door middel van waarderingssubsidies. Dit zijn organisaties, dit zijn vrijwilligers, die zich belangeloos en met hart en ziel inzetten voor het behoud van het Zeeuws cultureel erfgoed. Met een amendement 2016-03-11 amendement Kadernota cultuur 2017-2020, dat de VVD gezamenlijk met een aantal andere fracties indient, verzoeken wij Gedeputeerde Staten dan ook om een wijziging in de Kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 door te voeren, zodat het bestaande beleid omtrent vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed voort kan worden gezet.

 

Voorzitter, bedankt.

 

Namens de VVD-fractie
Jolanda Boerjan

11 maart 2016

Door |2017-03-02T14:41:25+00:0011-03-2016|

About the Author: