Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Jaarrekening en Jaarverslag 2013

//Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Jaarrekening en Jaarverslag 2013

Bijdrage n.a.v. statenvoorstel Jaarrekening en Jaarverslag 2013

kees-bierens-pasfoto

 

 

 

 

 

Voorzitter, collega’s, toehoorders,

 

 In de jaarstukken, die de jaarrekening en het jaarverslag met bijlagen omvatten, leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verantwoording af over het gevoerde beleid, inclusief de financiële verantwoording. Zo ook nu over het jaar 2013.

 

De afgelopen twee jaar kon ik bij de behandeling van de jaarstukken, mede op basis van het accountantsrapport, positieve geluiden laten horen over de vorderingen die weer waren gemaakt als het ging om de kwaliteit, waaronder leesbaarheid, van de jaarstukken en de interne beheersing van de provinciale financiën.

Voorzitter, het spijt me namens de VVD-fractie een soortgelijke opmerking dit jaar niet te kunnen maken.

 

Naast onze eigen bevindingen ten aanzien van leesbaarheid en verschillenanalyse die voor verbetering vatbaar zijn, worden in de accountantsrapportage diverse opmerkingen gemaakt die de VVD toch wel zorgen baren, bijv. over: vertraging in het controleproces door het niet tijdig of niet volledig beschikbaar zijn van alle stukken, de project-control, de interne toetsing van complexe financiële transacties, de verplichtingenadministratie en het beleid en de evaluatie van frauderisico’s.

Die zorgen worden overigens voor een deel wel weggenomen door de reactie van het college op de bevindingen van de accountant. Gedeputeerde Staten stellen zich in onze ogen dan ook kwetsbaar op door zich te herkennen in die bevindingen en beterschap te beloven.

Daar houden we Gedeputeerde Staten dan ook aan !

Dat laat onverlet dat de oorzaak van het gesignaleerde kwaliteitsverlies de reorganisatie is geweest, aldus het college.

 

Voorzitter, de VVD vindt alle afdelingen binnen de provinciale organisatie belangrijk, maar het zal u niet verbazen dat mijn fractie de afdeling financiën extra belangrijk vindt en toch zeker ook in een periode dat de financiële eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt.

De VVD-fractie twijfelt niet aan goede wil en inzet, maar vraagt Gedeputeerde Staten wel nadrukkelijk om een voortvarende aanpak van de gesignaleerde knelpunten.

 

Voorts zijn aandachtspunten van de accountant bij het onderdeel “Resultaat en vermogen” o.a. dat de totale omvang van de weerstandscapaciteit is gedaald van € 57 miljoen naar € 40 miljoen en vraagt de accountant er aandacht voor dat het volgen van de ontwikkeling van de financiële positie van de provincie van groot belang is !  

Straks zal ik daar bij de behandeling van de voorjaarsnota nader op ingaan.

 

Tenslotte, kan ik melden dat de VVD-fractie instemt met de voorgestelde bestemming van het rekeningsaldo 2013.

 

Namens de VVD-fractie

 

Kees Bierens

6 juni 2014

 

Door | 2014-06-08T09:53:12+00:00 08-06-2014|

About the Author: