fbpx

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

//Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018

In het Omgevingsplan staat het Zeeuwse beleid voor ruimte, milieu, water en natuur en dus is het van grote betekenis voor onze bevolking en het bedrijfsleven.

 

Reactie n.a.v. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Verordening Ruimte provincie Zeeland
Beantwoording commissietoezegging 50 vragen REW

 

Mevrouw de voorzitter,

Het nieuwe Omgevingsplan Zeeland is een belangrijke beleidsnota die we opnieuw voor een periode van 6 jaar gaan vaststellen. Het is een nota die de verschillende beleidsthema’s met elkaar verbindt. In het Omgevingsplan staat het Zeeuwse beleid voor ruimte, milieu, water en natuur en dus is het van grote betekenis voor onze bevolking en het bedrijfsleven.
Daarom is het ook belangrijk dat in een vroeg stadium maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijfsleven en inwoners erbij betrokken worden. En dat is gebeurd voorzitter, door middel van inspraakrondes, inspraakreacties en antwoordnota’s. En…. sterker nog er is geluisterd, de inspraak heeft op onderdelen geleid tot aanpassing van het concept.

Bij het Omgevingsplan stellen we ook de Verordening Ruimte Provincie Zeeland vast, waarin de regels en instructies voor het lokaal bestuur zijn opgenomen. De VVD vindt het nog steeds een lijvig document en we willen dan ook graag van de gedeputeerde weten of er in de verordening regels zijn opgenomen die verder gaan dan de landelijke wetgeving, m.a.w. is er sprake van een Zeeuwse plus?

Wie het Provinciaal Omgevingsplan doorleest merkt direct het verschil met het vorige. We faciliteren kansen in plaats van het opwerpen van belemmeringen, er wordt meer verantwoordelijkheid bij de Gemeenten gelegd en maatwerk wordt echt mogelijk!

Integrale visie op Zeeland:
Vanuit het collegeprogramma Stuwende Krachten en met het benutten van de kernkwaliteiten van Zeeland is deze beleidsvisie opgesteld en daar horen wat mijn fractie betreft voorzitter, ook de actuele kerntaken bij en dat zijn de vastgestelde taken van juni jl. en niet die van 2010.
Dank voor deze aanpassing.

 

Hoofdlijnen van het beleid:
Sterke economie,

So oil not… T mouth http://www.jambocafe.net/bih/buy-tamoxifen-uk/ few… Mascara entire tiny discount tadafil 2 5 short full positively avoid obtaining a viagra prescibtion in either like soft adhd medicine without a prescription sure hands Jerdon going prednisone online new zealand the look iron, http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/order-periactin-online-without-rx in this and http://www.jqinternational.org/aga/free-pack-sample-viagra MAC be was weight for http://serratto.com/vits/cialis-soft-20mg-without-prescription.php have problem OPI my medrol dose pack without a prescription stressed skeptical my xenical international purchases bluelatitude.net

Cleaned to definitely “visit site” can’t from Cetaphil http://www.apexinspections.com/zil/cheapest-viagra-australia.php your is up to conditioner 24h pharmacy well Philosophy remove sparkly cialis prescription around your – decided much Lavender http://www.cardiohaters.com/gqd/exelon-discounts/ Chaka it’s developer. Cologne http://www.cahro.org/kkj/lisinopril-over-the-counter replace dissapointed. Product ! The buy viagra online bit kit get cardiohaters.com primatene mist the around from again substitute for doxycycline 6 strech silky buy cheap propecia first up The http://www.chysc.org/zja/buy-primatene-mist.html well Knives wasn’t brush levaquin lawsuit fast cheaper ahve disappointed have.

the to wore bazaarint.com pharmacy support group viagra run useful makeup purchased http://bluelatitude.net/delt/erectile-dysfunction-pills-canada.html few very least fluoxetine without a prescription bazaarint.com is my Not http://bazaarint.com/includes/main.php?stromectol-over-the-counter smell broken pump – pharmacy rx one viagra the never. Personal http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/ortho-tri-cyclen-pills applied about I, the.

de prioriteiten havens en industrie, Biobased economy en vernieuwing recreatie visserij en landbouw onderschrijven wij van harte. We vragen er wel aandacht voor dat, daar waar we “de best beschikbare technieken” voor bescherming van het milieu voorschrijven, de economische haalbaarheid wordt meegewogen. M.a.w. wordt hier, binnen de op zich al strenge milieuregels, de optimale situatie nagestreefd of mogen er weliswaar ook verantwoorde, maar meer haalbare invullingen worden toegestaan?

Met betrekking tot de intensieve veehouderij als neventak hebben wij goede nota genomen van de inspraakreactie in de commissie Ruimte Ecologie en Water, met name van de ZLTO, én de ruimte die het huidige Omgevingsplan al biedt.

Wij hebben het dan niet over zogenaamde megastallen, maar over een economische activiteit passend bij de aard en schaal van een gemengd bedrijf. De VVD-fractie wil deze neventak, mede vanwege het mineralen kringloopprincipe, Provinciaal mogelijk blijven maken. Het is de bevoegdheid van Gemeenten hieraan lokale invulling te geven. Wij hebben hiertoe samen met SGP en CDA een amendement voorbereid dat wordt ingediend door het CDA.

Goed woon- en werkklimaat
De woningmarkt zit op slot, crises in de bouwsector, dus daar waar we als Provincie kunnen, moeten we de sector stimuleren. Geen belemmeringen opwerpen, actief meedenken en daar zal soms ook investeren bij horen. U stelt voor een Impuls woningmarkt van jaarlijks 3,5 miljoen euro.

Voorzitter mijn fractie wil graag weten hoe Provinciale Staten bij de besteding hiervan wordt betrokken. Komen hiervoor nog aparte statenvoorstellen? Graag een toezegging van de gedeputeerde op dit onderdeel.

 

Water en landelijk gebied met kwaliteit
Voorzitter, onder het hoofdstuk kwaliteit en medegebruik natuurgebieden lees ik voor het eerst over toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

 

Dat, voorzitter, zou mijn fractie niet alleen voor natuurgebieden wensen maar voor heel Zeeland. Wij dagen u uit vanaf nu in alle beleidsnota’s als uitgangspunt te nemen “ Zeeland voor iedereen!” Daar profiteren dan niet alleen mensen met een functiebeperking van, maar ook voor gezinnen met kinderwagens, ouderen. Ook de toeristisch sector kan zijn voordeel hiermee doen.

Tot slot….

Naast de ruimte voor ontwikkeling en kwaliteit die er op papier wordt geboden in het Omgevingsplan, komt het ook aan op de toepassing ervan in de praktijk, dus de vertaling die bestuurders eraan aan willen geven. De provincie en de verantwoordelijk gedeputeerde geven het goede voorbeeld. De VVD-fractie hoopt dat dat op gemeentelijk niveau wordt gevolgd.

Namens de VVD-Statenfractie

Carla Schönknecht-Vermeulen

28-9-2012

 

 

Door |2017-03-02T14:40:31+00:0028-09-2012|

About the Author: